A i keni ditur këto 6 lutje të rëndësishme, që sjellin shumë mirësi..

Njeriu në jetën e vete rrethohet me shumë të papritura, sfida, pro ble me dhe momente lumturije. Pra me një fjalë jeta është me batica dhe zbatica.

Nganjëherë nuk mjafton vetem ana materiale jetësore për ti përmbushur aspiratat dhe synimet në jetë. Padyshim se na nevoitet edhe lutja tek Allahu e cila na ndihmon për të kaluar çdo vështirësi. Profetët e mëdhej të Allahut të madhëruar kanë bërë disa lutje të cilat çdo besimtar dhe besimtare duhet ti dijë:

All-llahu i thotë Muhammedit në Kur’ an:

“E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet… “(Kur’ani 2: 186)

Me lejën e Zotit të Gjithësisë do të cekim 6 lutje mjaft të rëndësishme.

Duaja e Ademit te Krijuesi i Botrave në pendim, pasi hëngri nga pema:

“Zoti ynë! Ne kemi bërë padrejtësi, dhe nëse nuk na falë dhe na ke mëshiruar, me siguri do të jemi ndër të humburit. “(Kur’an, 7:23)

Duke kërkuar strehim nga She jtani (Djal li):

“Zoti im! Unë kërkoj strehim te Ju nga pëshpëritjet (sugjerimet) e shej.tànit (djà jve). Dhe unë kërkoj strehim te Ti, Zotëruesi im! që të mos më ndjekin. “(Kurani 23: 97-98)

Zoti ynë, vetëm Ty të jemi mbështetur, vetëm nga Ti jemi të kthyer dhe vetëm te Ti është e ardhmja!(Kur’ani 60: 4)

Dua e Profetit Musa (Moisi) kur Allahu e dërgoi atë për t’u përballur me Faraonin

“O, Zoti im! Hapni për mua gjoksin tim (më jepni vetëbesim, kënaqësi dhe guxim). “Dhe lehtëso detyrën time për mua; “Dhe zgjidhni nyjen (gjuhën) nga gjuha ime (hiqni gabimin nga fjalimi im)” Që ata të kuptojnë fjalën time “(Kurani 20: 25-28)

Dua i Profetit Ejub (Job) pasi ai vuajti nga sëm.und.ja për shumë vite

“Me të vërtetë, shqetësimi më ka kapur mua, dhe Ti je mëshiruesi i të gjithë atyre që tregojnë mëshirë.” (Kurani 21:83)

Një Dua e Fuqishme në vargjet e fundit të Sures Al-Baqara

“Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata që ishin para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej më katet, na i mbulo të këeqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar”!
Quran 2:286)

I/e ndëruar vëlla dhe motër , lutju Zotit për çdo situatë në jetë. Lute sepse Ai i përgjigjet lutjeve! Zoti na i pranoftë lutjet tona.

Be the first to comment on "A i keni ditur këto 6 lutje të rëndësishme, që sjellin shumë mirësi.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*